Pre pedagógov: PROFsmeZŠ | PROFsmeSOŠ

 

Aktivity pre žiakov: Stredné odborné školy | Základné školy

Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie
žiakov základných škôl (ZŠ) na odborné vzdelávanie a 
prípravu (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ)

Ciele nástroja

  • IDENTIFIKOVAŤ včas a správne profesijné zameranie a záujem žiakov na ZŠ.
  • ROZVÍJAŤ schopnosti a zručnosti potrebné pre prax - zamestnanie.
  • ZVÝŠIŤ ZÁUJEM žiakov ZŠ o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce.
  • INFORMOVAŤ žiakov, učiteľov, rodičov o povolaniach a možnostiach vzdelávania (napr. duálny systém vzdelávania).
  • POSKYTNÚŤ profesionálny výstup týkajúci sa silných osobnostných stránok žiaka a jeho predpokladov, záujmov vykonávať zvolené povolanie.

Viac na www.zsodborne.sk
Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl (ZŠ) na odborné vzdelávanie a prípravu
(OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Národným projektom:
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.

Podporný nástroj pre realizáciu kariérneho poradenstva
pre žiakov SOŠ

Ciele nástroja

  • IDENTIFIKOVAŤ včas správnosť zvoleného profesijného zamerania žiakov 1. ročníka na SOŠ.
  • ROZVÍJAŤ schopnosti a zručnosti v súlade s požiadavkami zvoleného povolania.
  • PODPORIŤ motiváciu žiakov k štúdiu zvoleného odboru, ako aj k uplatneniu sa na trhu práce vo zvolenom povolaní.
  • INFORMOVAŤ žiakov, pedagogický zbor, rodičov o zamestnávateľoch, meniacich sa požiadavkách a vývojových trendoch na trhu práce ...
  • PRIPRAVIŤ profesionálne žiakov SOŠ na trh práce.

Viac www.rsov.sk
Podporný nástroj pre realizáciu kariérového poradenstva pre žiakov SOŠ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národným projektom: "Rozvoj stredného odborného vzdelávania".